Meetings

Sun Beam & Broad Room

Hội Nghị

Phòng họp với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và tiện nghi: Trang thiết bị bao gồm: - Máy chiếu - Bảng giấy - Bảng trắng - Giấy ghi chú, bút viết… - Và các thiết bị hợp lý khác theo yêu cầu.

Sun Beam

Các bài trí

Kích thước

55 m2

Rạp hát

80ps

Lớp học

48ps

Chử U

36ps

Tiệc đứng

60ps

Broad Room

Các bài trí

Kích thước

12 m2

Chử U

16 ps